Adatvédelmi tájékoztató

Kedves Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk szolgáltatásai során az adatkezelési tevékenységet a vonatkozó jogforrásoknak megfelelően végzi, melyek különösen:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (tov.: Általános Adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (tov.: Infotv.)
 • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (tov.: Bit.)
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (tov. Eüak.)
I. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1068 Budapest Városligeti fasor 8/B. I. 17..
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-705148
Adószám: 12823190-1-42
Telefonszám: +36 1 354 20 30
Fax: +36 1 354 20 31
E-mail cím: info@funk.hu

II. A kezelt adatok és az érintettek köre

Cégünk biztosításközvetítői, szerződéskezelési, illetve biztosítási tanácsadói és kockázatfelmérési tevékenysége során kezel személyes adatokat. Az Infotv. alapján személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ. A biztosítási szerződések kiválasztása és kezelése során szükség lehet egyes különleges adatok kezelésére, különösen a természetes személyhez fűződő testi és szellemi egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokra (tov.: egészségügyi adat), melyeket az Infotv. kiemelt védelemben részesít.

Az érintettek köre:

– természetes személy Ügyfél esetén az Ügyfél,
– jogi személy Ügyfél kapcsolattartójának neve, céges e-mail címe, céges telefonszáma,
– csoportos balesetbiztosítás, munkáltatói felelősségbiztosítás esetén az Ügyfél munkavállalója,
– kárrendezés során a károkozó illetve a károsult.

Amennyiben a szerződés valamilyen oknál fogva nem jön létre és a közeljövőben várhatóan nem történik meg ismét biztosítási szerződési ajánlatkérés, az alkuszi megbízási szerződés teljesítésével nem közvetlenül összefüggő személyes adatok törlésre kerülnek.
Kezelt személyes adatok köre

A) az Adatkezelő főtevékenysége körében

 • Az adatkezelés jogalapja: az alkuszi megbízási szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.
 • Adatkezelés célja
  • A szerződés létrehozása, módosítása, megszűnése,
  • a szolgáltatás teljesítésének figyelemmel kísérése, továbbá
  • az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

  Kezelt adatok köre:

  • Természetes személy Ügyfél vagy jogi személy Ügyfél kapcsolattartójának
  – neve,
  – e-mail címe, telefonszáma.

  Ezeken felül, függően a biztosítási szerződés jellegétől illetve a kárrendezéstől:

  • Egyéb érintett neve;
  • Születési név;
  • Születési hely, idő;
  • Halál esetén annak időpontja;
  • Neme;
  • Anyja neve;
  • Allandó lakcím;
  • Tartózkodási helye;
  • Levelezési cím;
  • Állampolgárság;
  • Telefonszám;
  • Mobiltelefonszám;
  • Céges telefonszám;
  • Személyi igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
  • vezetői engedély száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
  • Lakcím igazolvány száma, kiállítás dátuma;
  • Útlevél száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;
  • Bankszámlaszám;
  • Bankszámlaszámot vezető pénzintézet neve;
  • E-mail cím;
  • Céges e-mail cím;
  • Adóazonosító;
  • TAJ szám;
  • Kötvényszámok, szerződésszámok;
  • Foglalkozása;
  • Munkahelyi beosztása;
  • Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok;
  • Sporttevékenységre vonatkozó adatok;

  B) a Hírlevél-szolgáltatás során

  • Adatkezelés speciális célja:
  • elektronikus hírlevél küldése az érdeklődők részére, amely tájékoztatást nyújt az aktuális ajánlatokról.
  • Az adatkezelés jogalapja:
  • az érintett önkéntes, határozott és előzetes tájékoztatás ismeretében tett hozzájárulása
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.
  • Kezelt adatok köre: az érintett
  • vezetékneve,
  • keresztneve és
  • e-mail címe.
  • Adatkezelés időtartama: a visszavonásig.

  A tájékoztatóban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során nyújtunk előzetes tájékoztatást.
  A 2017. évi LIII. törvény 7. § alapján az életbiztosítási ágba tartozó szerződésekkel kapcsolatos tevékenysége során az alkusz e törvényben meghatározott esetekben –, jelen szolgáltatással összefüggésben különösen az üzleti kapcsolat létesítésekor ,- köteles rögzíteni

  • Természetes személy esetében
  – családi és utónevét,
  – születési családi és utónevét,
  – állampolgárságát,
  – születési helyét, idejét,
  – anyja születési nevét,
  – lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
  – azonosító okmányának típusát és számát;
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében
  – nevét, rövidített nevét,
  – székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,
  – főtevékenységét,
  – képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
  – kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
  – cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
  – adószámát.

  Az adatok felvétele ekkor jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ennek hiányában Cégünk törvény alapján nem jogosult az életbiztosítási ágba tartozó szerződések közvetítésére.

  III. Az adatkezelés időtartama

  Az érintettek személyes adatait társaságunk – eltérő jogszabályi rendelkezés illetve érintetti jogérvényesítés hiányában- az ügyféllel fennálló jogviszony alatt, illetve a jogviszony megszűnésétől számítva 5 évig kezeli.

  IV. Cookie-k az Adatkezelő honlapján

  Az Adatkezelő a honlapon az alábbi „sütiket” (Cookie) használja:

  • pll_language
  – a nyelvbeállítást segíti elő
  – kézi törlés nélküli megőrzési idő: 1 év
 • _ga és _gid
 • – Google Analytics süti
  – statisztikai adatokat gyújt a weblap használatával összefüggésben anonim azonosítószámokat használva
  – kézi törlés nélküli megőrzési idő:
  _ga esetében 2 év
  _gid esetében 1 nap
  • _gat
  – Google Analytics süti
  – a Google Analytics adatok továbbítását segíti elő
  – kézi törlés nélküli megőrzési idő: 1 nap
  • CookieConsent
  – a sütik engedélyezhetőségére vonatkozó sáv működéséhez elengedhetetlen süti;
  – a felhasználó hozzájárulásának állapotát tárolja az egyes sütikkel kapcsolatban;
  – kézi törlés nélküli megőrzési idő: 1 év.

  A Google Analytics adatkezelési tájékoztatója: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  A személyre szabott Google hirdetések kikapcsolása: https://adssettings.google.com/authenticated

  V. Az adatok megismerésére jogosultak köre

  A kezelt adatokhoz az alábbi személyek férhetnek hozzá:

  • • az Adatkezelő Ügyvezetője,
  • az Adatkezelő adott üggyel megbízott alkalmazottja, indokolt esetben egyéb alkalmazottja,
  • a biztosítási szerződéssel és kárrendezéssel összefüggésben a Biztosító alkalmazottai,
  • amennyiben a Biztosító kárrendező társaságot bízott meg, a kárrendező társaság alkalmazottai,
  • informatikai munkálatok során az Adatkezelő által megbízott, adatfeldolgozónak minősülő informatikai társaság kijelölt alkalmazottja.

  Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Cégünk a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapulhat.

  VI. Az érintettek jogai

  Ügyfeleink, érintett adataik kezelése körében, jogosultak arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adataik vonatkozásában, a fentebb hivatkozott jogszabályokban meghatározott feltételek szerint

  • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak,
  • az ügyfél kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
  • az ügyfél kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
  • az ügyfél kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben a személyes adatatok kezelését az adatkezelő korlátozza,
  • az ügyfél kérelmére, illetve az Infotv. II/A fejezetében meghatározott további esetekben az ügyfél személyes adatait az adatkezelő törölje, valamint
  • az ügyfél jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az ellen, hogy személyes adatait az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez használják fel. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  VII. Az érintettek jogainak érvényesítése

  Adatkezelési tevékenységünk során az érintettek bármely jogukat a következő elérhetőségeken érvényesíthetik:

  • E-mail: info@funk.hu
  • Levelezési cím: 1068 Budapest Városligeti fasor 8/B. I. 17..
  • Telefonszám: +36 1 354 20 30

  Cégünk a panaszokat a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  A jogérvényesítésről részletesen az Infotv. II/A. fejezete rendelkezik.

  VIII. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

  Ügyfeleink adatainak védelmét a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítjuk.
  Az Adatkezelő az adatkezelés helyét képező irodában található személyes adatokat tartalmazó dokumentumok biztonságát munkaidőn kívül a székhelyként szolgáló irodaház üzemeltetőjének felügyeletével biztosítja
  Az adatkezelés biztonságára kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok ügyviteli rendszerekben történő tárolása és megőrzése során, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
  Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.
  A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
  A személyes adatok automatizált feldolgozása során Társaságunk és – amennyiben igénybe veszünk, akkor- adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

  – a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  – az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  – annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  – annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  – a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  – azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

  Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
  Társaságunk nem végez profilalkotást, sem pedig automatizált döntéshozatalt.

  IX. Jogérvényesítés hatósági, illetve bírósági úton

  Az érintettek jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az Adatfeldolgozóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthatnak, vagy a bíróság előtt eljárást kezdeményezhetnek, amelyet az érintett lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

  A NAIH elérhetőségei:
  Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL http://www.naih.hu

  2020. 07. 07.